تنگه ی مهربان یاسوج

گردشگری باران

پیاده روی و پیمایش در داخل تنگه و رودخانه
یاسوج
1.5روز