تنگه ی لی لی خرم اباد
لرستان
1.5روز
تنگه ی مهربان یاسوج

گردشگری باران

پیاده روی و پیمایش در داخل تنگه و رودخانه
یاسوج
1.5روز
ابشار بیشه
درود
1.5روز